DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 2023/2024

WAŻNE
 

      Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 
 
Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej mogą skorzystać z  pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, że od sierpnia 2023 przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres wrzesień - grudzień 2023r. Uzupełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją należy złożyć w tut. GOPS pokój nr 5. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

WE WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ AKTUALNY NR TELEFONU

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:
  • - dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy za ostatni miesiąc – netto, decyzja renty, decyzja emerytury, świadczenie z praktyk zawodowych);
  • - aktualny nakaz podatkowy (zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych);
  • - w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • - oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika socjalnego pod nr tel. 586768582 wew. 3/ 513541366 Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /GOPSLinia/SkrytkaESP)
 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności